Wednesday, December 2, 2020

TODAY’S MASS READING

MAY 29, 2020 – FRIDAY

PRAYER

Ama naming Diyos,
sa pagsilip ng bagong umaga
ipadala mo ang ningning
ng iyong liwanag
upang sumilay sa aming mga puso.

Pagkalooban mo kami ng karunungan
sa aming mga pagpapasya,
tibay ng loob upang bumangon
mula sa aming mga pagkakamali,
katapatan sa aming mga tungkulin,
at kahandaang magbahagi
at makipagtulungan
para sa ikabubuti
ng aming mga pamilya,
ng aming pamayanan,
at ng aming bansa.

Pagkalooban mo kami
ng biyayang magmahal sa katotohanan,
gumalang sa aming kapwa,
at maglingkod nang walang
pag-aagam-agam.

Ipag-adya mo kami sa pagmamalaki
at sa mga gawaing makasarili
at tulungan mo kaming mamuhay
nang may pakikibagay sa isa’t isa.

Nawa’y lagi naming alalahanin
na lahat ng gawain namin
sa araw na ito
ay aming mapagtatagumpayan
kung nakikiisa kami sa iyo.

Higit sa lahat,
gawin mo kaming tapat
sa iyong mga aral;
ilayo mo kami sa pagkakamali
at kasalanan.

Sa Ngalan ni Jesus. Amen.

O Jesus,
sa pamamagitan ng Kalinis-linisang
Puso ni Maria,
iniaalay ko sa iyo
ang aking mga panalangin,
mga pagsisikap, tuwa,
at paghihirap sa araw na ito,
para sa lahat ng intensyon
ng iyong Kamahal-mahalang Puso,
kaisa ng sakriprisyo ng Banal na Misa
sa buong mundo,
bilang pagbabayad
sa aking mga kasalanan,
para sa intensyon
ng aking mga kamag-anak at kaibigan
at lalong-lalo na para sa mga intensyon
ng Santo Papa.
Amen.

O Diyos ko, inihahandog ko sa iyo
ang lahat ng aking isipan, salita,
gawa at mga pagtitiis;
at isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako
ng biyayang huwag makasugat
ng iyong damdamin sa araw na ito
at maglingkod sa iyo
nang buong katapatan
at sundin ang iyong banal na kalooban
sa lahat ng bagay.
Ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kinakailangan ko sa araw na ito.
Sa Ngalan ni Jesus.
Amen.

Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen.
Gospel Jn 17:20-26

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed saying:
“I pray not only for these,
but also for those who will believe in me through their word,
so that they may all be one,
as you, Father, are in me and I in you,
that they also may be in us,
that the world may believe that you sent me.
And I have given them the glory you gave me,
so that they may be one, as we are one,
I in them and you in me,
that they may be brought to perfection as one,
that the world may know that you sent me,
and that you loved them even as you loved me.
Father, they are your gift to me.
I wish that where I am they also may be with me,
that they may see my glory that you gave me,
because you loved me before the foundation of the world.
Righteous Father, the world also does not know you,
but I know you, and they know that you sent me.
I made known to them your name and I will make it known,
that the love with which you loved me
may be in them and I in them.”

To receive daily prayer visit at usccb.org.